Almindelige betingelser vedrørende opsætning, salg og service af faldsikring og sikkerhedsmateriel.

1. Anvendelse og definition

1.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder disse bestemmelser i deres helhed anvendelse på, og indgår som et integreret led i aftaler.

1.2 Betingelserne er således bl.a. gældende for alle former for reperations-, vedligeholdelses-, installations- samt ombygningsarbejde vedr. alle ydelser, som Safework udfører.

1.3 Bestiller kan udover firmaets ejer eller direktør være én af disse særligt befuldmægtiget virksomhed eller person. Medmindre andet skriftligt er aftalt, anses en tilsynsførende for bemyndiget i kraft af sin stilling til på bestillerens vegne at aftale ændrings- eller tillægsarbejder med Safework.

2. Arbejdets påbegyndelse

2.1 Arbejde udføres i den rækkefølge, hvori det er aftalt, forudsat at arbejdet kan påbegyndes rettidigt og uden gener for arbejdet.

2.2 Ved skader eller andre arbejder af presserende karakter er Safework berettiget til at udføre arbejdet i anden rækkefølge end aftalt.

3. Bestemmelser vedr. arbejdets udførelse

3.1 Alt arbejde, som skal udføres, udføres af Safework eller af Safeworks godkendte leverandører.

3.2 Foranstaltninger på grund af vintervejr eller andre vejrlige udfordringer betales ligeledes af kunden efter regning.

4. Arbejdets omfang og udførelse

4.1 Arbejdet omfatter kun det, der er udtrykkeligt aftalt. En ordre er ikke bekræftet bindende for Safework, før den er bekræftet uden forbehold for mellemsalg. Dette gælder også ændrings- og tillægsarbejder.

4.2 Såfremt det er aftalt, at arbejdet skal opfylde love og regler fastsatte af offentlige myndigheder eller klassifikationsselskaber gælder leveringstiden og prisen kun de krav, der var gældende ved ordrebekræftelsen. Såfremt kravende efterfølgende ændres, skal bestilleren acceptere sådanne rimelige ændringer i leveringstiden og prisen, som Safework kræver i denne anledning.

4.3 Det påhviler bestilleren at foretage anmeldelse og skaffe en hver godkendelse fra relevante offentlige myndigheder eller klassifikationsselskaber for de konstruktioner og arbejder, som måtte være dækket af myndigheds- og klassekrav, og at informere Safework herom. Bestilleren afholder alle udgifter til klassifikationsselskaber og myndigheder, medmindre andet er aftalt.


5. Gamle materialer

5.1 Gammelt materiale, der erstattes med nyt samt nyt overskudsmateriale, tilfalder Safework uden vederlag, hvis ikke andet er aftalt.

6. Pris

6.1 Hvis der ikke er aftalt en bestemt pris for arbejdet, betales dette som regningsarbejde efter Safeworks praksis. Er der aftalt en pris for et specificeret arbejde, beregnes det arbejde, der ikke er medtaget i specifikationen efter Safeworks sædvanlige regler for regningsarbejde, hvis ikke andet er aftalt. Medfører aftalte ændringer reduktion af det specificerede arbejde, skal bestilleren godskrives en tilsvarende del af den aftalte pris. Safeworks udlæg til underleverandører pålægges 10% af netto fakturabeløbet, medmindre leverancen er inkluderet i en aftalt pris for arbejdet. Bestilleren skal erstatte Safework de meromkostninger, der forårsages af forsinkelse fra bestilleren, dennes folk eller leverandører.

Side 2