7. Leveringstid og forsinkelse

7.1 Hvis ikke andet er aftalt, udføres arbejdet i Safeworks normale arbejdstid uden overtidsarbejde og så hurtigt som muligt under hensyntagen til andre forpligtelser, Safework har påtaget sig ved kontraktens indgåelse.

7.2 Er en bestemt leveringstid aftalt, er denne først gældende fra den dag

7.2.1 Parterne er blevet enige om arbejdets omfang og udførelse,

7.2.2 Bestilleren har stillet genstanden til rådighed på det sted og i den stand, som det er aftalt mellem parterne.

7.2.3 i øvrigt har truffet alle øvrige, mellem parterne aftalte foranstaltninger

7.2.4 har erlagt en eventuelt aftalt forskudsbetaling eller, såfremt sikkerhedsstillelse er aftalt, stillet denne sikkerhed. En aftalt leveringsdag udskydes tilsvarende med det antal dage som medgår, indtil de ovennævnte betingelser er opfyldt.

7.3 Såfremt parterne under arbejdets gang aftaler ændringer eller tillægsarbejder, eller bestilleren misligholder sine forpligtelser, forlænges leveringstiden, respektive udskydes leveringsdagen, med en til den heraf forårsagede forsinkelse tilsvarende periode.

7.4 Aftalt leveringstid eller leveringsdag gælder med sædvanligt forbehold for forhold uden for Safeworks kontrol, såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende begivenheder, oprør, borgerlige uroligheder, lovlig og ulovlig strejke, lockout, sabotage, brand, naturkatastrofer, forsinkedes leverancer af dele, materialer og hjælpematerialer og ydelser fra underleverandører, transporthindringer, svigtende energiforsyning, klasse- og myndighedskrav, hændelig skade på udstyrets dele og materialer hertil inden levering, mangel på arbejdskraft hos Safework eller dets underleverandører, samt forsinkelse eller leveringshindringer som følge af fejlstøbning, kassering af materialer, fabrikationsuheld, driftsforstyrrelser, brand eller andre årsager, som Safework ikke har kunnet afhjælpe med rimelige midler. I sådanne tilfælde kan værftet forlange leveringsdagen udskudt, med lige så mange arbejdsdage, som arbejdet er blevet forsinket som følge af de indtrådte omstændigheder.

7.5 Safework er under alle omstændigheder kun erstatningspligtig i forbindelse med forsinkelse af færdiggørelse af et hos Safework bestilt arbejde, hvad enten der er truffet aftale om en bestemt leveringstid eller ej, såfremt forsinkelsen er væsentlig, og såfremt bestilleren godtgør, at dette skyldes fejl eller forsømmelse fra Safework eller dets personale, og Safework er endvidere under ingen omstændigheder erstatningspligtig for driftstab, tidstab, avancetab, eller andet indirekte tab, der lides af bestilleren som følge af forsinkelse, herunder forsinkelse på grund af afhjælpning af mangelfuldt arbejde.

7.6 I tillæg til de ovennævnte bestemmelser aftales det udtrykkeligt, at Safeworks ansvar overfor følgerne af en forsinkelse og bestillerens eventuelle tab som følge heraf, er begrænset til betaling af en bøde, der fastsættes under hensyn til forsinkelsens varighed eller (efter Safeworks valg) under hensyn til kontraktsummens størrelse, men som i intet tilfælde kan overstige 5% af kontraktsummens størrelse.

7.7 Når Safework mener, at arbejdet er tilendebragt i kontraktmæssig stand, underrettes bestilleren herom og Safework kan da forlange fastsat tidspunkt for gennemgang af reparationsarbejdet af begge parter. Indkaldelse sker fra Safeworks side med rimeligt varsel, og bestilleren er forpligtet til at deltage i mødet.

7.8 Bestilleren er forpligtet til at acceptere reparationsarbejdet og få genstanden leveret i umiddelbar forlængelse af det nævnte afleveringsmøde, medmindre bestilleren kan udpege og specificere væsentlige mangler ved reparationsarbejdet. Såfremt væsentlige mangler forefindes, er bestilleren forpligtet til at acceptere reparationsarbejdet og få genstanden leveret, når tilfredsstillende udbedring af de eventuelle mangler er foretaget.

8. Ansvarets omfang

8.1 For skader er Safework alene ansvarligt, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Safeworks side. Eksempelvis fremhæves, at Safework er ansvarsfrit ved skader forårsaget af tyveri, hærværk og brand.

8.2 I det tilfælde, hvor Safework er erstatningsansvarlig, erstattes ingen form for indirekte tab, herunder heller ikke eksempelvis tabt fortjeneste, tidstab o.l.

8.3 Det erstatningsansvar, Safework kan ifalde, begrænses til og kan under ingen omstændigheder overstige DKK 100.000, skriver et hundrede tusinde danske kroner, for hvert enkelt skadestilfælde. En række skader, der kan føres tilbage til samme forhold, betragtes i denne forbindelse som et enkelt skadestilfælde.

8.4 Safework er ansvarsfrit ved skader og forsinkelser, som opstår i forbindelse med force majeure, herunder krig, strejker o.l. forhold, som er uden for Safeworks kontrol.

Side 3