0

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser vedrørende opsætning, salg og service af faldsikring og sikkerhedsmateriel.

 

1/ Anvendelse

 • For enhver aftale og ydelse (herefter kaldet ”leveringsaftalen”) som Safework indgår vedrørende opsætning, salg og service af faldsikring og sikkerhedsmateriale gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som anses for accepteret af kunden. Betingelserne finder således anvendelse på, men ikke begrænset til, alle former for bl.a. salg, opsætning, reparation, vedligeholdelse, installation, ombygningsarbejde.
 • Safework er ikke bundet af særlige vilkår fremsat af kunden, medmindre sådanne særlige vilkår skriftligt er aftalt mellem Safework og kunden.

 

2/ Kunden

 • Den som på vegne kunden foretager bestilling, kan udover firmaets ejer eller direktør være én af disse særligt befuldmægtiget person eller virksomhed. Medmindre andet skriftligt er aftalt, anses en tilsynsførende for bemyndiget i kraft af sin stilling til på kundens vegne at aftale ændrings- eller tillægsarbejder med Safework.

 

3/ Arbejdets påbegyndelse

 • Arbejdet udføres i den rækkefølge, hvori det er aftalt, forudsat at arbejdet kan påbegyndes rettidigt og uden gener for arbejdet.
 • Ved skader eller andre arbejder af presserende karakter er Safework berettiget til at udføre arbejdet i anden rækkefølge end aftalt.

 

4/ Arbejdets udførelse og offentlige myndigheder samt klassifikationsselskaber

 • Arbejdet udføres af Safework eller en af Safework godkendt leverandør. En godkendt leverandør vil fremgår af Safework hjemmeside.
 • Det påhviler kunden at foretage anmeldelse og skaffe enhver påkrævet godkendelse fra offentlige myndigheder eller klassifikationsselskaber vedrørende de konstruktioner og arbejder, som måtte være påkrævet.
 • Kunden skal fremsende dokumentation til Safework. Kunden afholder alle udgifter til klassifikationsselskaber og myndigheder, medmindre andet er aftale.

 

5/ Gammelt materiale

 • Gammelt materiale, der erstattes med nyt samt nyt overskudsmateriale tilfalder Safework uden vederlag, hvis ikke andet er aftalte.

 

6/ Pris

 • Såfremt der ikke er aftalt en bestemt pris for arbejdet, betales dette som regningsarbejde i henhold til Safework sædvanlige regler for regningsarbejde.
 • Såfremt der er aftalt en pris for et specificeret arbejde, beregnes de arbejder, der ikke er medtaget i specifikationen, men som måtte opstå som følge heraf i henhold til Safework sædvanlige regler for regningsarbejde, hvis ikke andet er aftalt.
 • Medfører aftalte ændringer reduktion af det specificerede arbejde, skal kunden godskrives en tilsvarende del af den aftalte pris.
 • Såfremt Safework afholder udlæg til underleverandører pålægges kunden 10% af netto fakturabeløbet, medmindre leverancen er inkluderet i en aftalt pris for arbejdet.
 • Kunden skal erstatte Safework de meromkostninger, der forårsages af forsinkelse fra kunden, dennes folk eller leverandører.
 • Standard betalingsbetingelser er 14 dage netto efter opsættelse af hele systemet / levering af faldsikringsmatriale.

 

7/ Tilbud og accept

 • Tilbud afgives med forbehold for stigninger af overenskomstmæssig arbejdsløn, for prisstigninger på materialer, kørsel og forbrugsgods samt for andre udgiftsstigninger, der påføres tilbudsgiveren gennem lovpligtige forsikringspræmier, ved generelle overenskomstbestemmelser eller offentlige pålæg, alt med tillæg af administrationssalær.
 • En ordre er først accepteret og bindende, når Kunden har modtaget Safeworks skriftlige accept. Dette gælder også for ændrings- og tillægsaftaler. Safework forbeholder sig ret til mellemsalg.
 • Såfremt det er aftalt, at arbejdet skal opfylde regler fastsat af offentlige myndigheder eller klassifikationsselskaber, gælder leveringstiden og prisen kun de krav, der var gældende ved ordrebekræftelsen. Såfremt kravene efterfølgende ændres, accepterer kunden sådanne rimelige ændringer i leveringstiden og prisen, som Safework kræver i denne anledning.

 

8/ Leveringstid

 • Medmindre andet er aftalt udføres arbejdet i Safework normale arbejdstid.
 • Er en bestemt leveringstid aftalt, er denne først gældende fra den dag
 • Parterne er blevet enige om arbejdets omfang og udførelse.
 • Bestilleren har stillet genstanden til rådighed på det sted og i den stand, som det er aftalt mellem parterne.
 • I øvrigt har truffet alle øvrige mellem parterne aftalte foranstaltninger.
 • Kunden har erlagt en eventuel aftalt forskudsbetaling eller stillet sikkerhed.
 • Der tages forbehold for at varen kan være udsolgt.
 • En aftalt leveringsdag udskydes således tilsvarende med det antal dage som medgår, indtil de ovennævnte betingelser er opfyldt.
 • Såfremt parterne under arbejdets udførelse aftaler ændringer og/eller tillægsarbejder, eller såfremt køber misligholder sine forpligtelser, udskydes leveringsdagen med en til den heraf forårsagede forsinkelse tilsvarende periode.

 

9/ Forsinkelse

 • Uanset aftalt leveringstid så er Safework kun ansvarlig for forsinkelse med færdiggørelse af et arbejde, såfremt forsinkelsen er væsentlig. Derudover skal Kunden godtgøre, at dette skyldes fejl eller forsømmelse fra Safework eller dets personale side.
 • Safework er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab, såsom men ikke begrænset til, driftstab, tidstab, avancetab, eller andet indirekte tab, som følge af Safeworks forsinkelse, herunder forsinkelse på grund af afhjælpning af mangelfuldt arbejde.
 • I tillæg til ovennævnte aftales det udtrykkeligt, at Safeworks ansvar overfor følgerne af en forsinkelse og Kundens eventuelle tab som følge heraf, er begrænset til betaling af en bøde, der fastsættes under hensyn til forsinkelsens varighed eller (efter Safeworks valg) under hensyn til kontraktsummens størrelse, men som i intet tilfælde kan overstige 5% af kontraktsummens størrelse.

 

10/ Aflevering

 • Når Safework mener, at arbejdet er udført i kontraktmæssig stand, underrettes Kunden herom, og Safework kan da forlange fastsat et tidspunkt for gennemgang af det udførte arbejde af begge parter.
 • Indkaldelse sker fra Safeworks side med et rimeligt varsel, og Kunden er forpligtet til at deltage i mødet. Såfremt kunden ikke deltager, anses arbejdet for udført og afleveret i kontraktmæssig stand.
 • Kunden er forpligtet til at acceptere evt. reparationsarbejde og få produktet leveret i umiddelbar forlængelse af afleveringsmødet, medmindre bestilleren kan udpege og specificere væsentlige mangler. Såfremt væsentlige mangler forefindes, er Kunden forpligtet til at acceptere reparationsarbejdet og få produktet leveret, når tilfredsstillende udbedring af de eventuelle mangler er foretaget.

 

11/ Ansvarets omfang

 • Safework er alene ansvarlig for skader som skyldes fejl eller forsømmelse fra Safeworks side. Eksempelvis fremhæves, at Safework er ansvarsfri ved skader forårsaget af tyveri, hærværk og brand.
 • Safework er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis tabt fortjeneste, driftstab, avancetab, tab af goodwill o.lign.
 • Safeworks ansvar for ethvert tab eller skade er begrænset til DKK 100.000, skriver et hundrede tusinde danske kroner, hvorpå kravet baseres. En række skader kan føres tilbage til samme forhold, og betragtes i denne forbindelse som én skade.
 • Med hensyn til produktansvar gælder ovenfor anførte og følgende, medmindre andet følger af ufravigelige dansk lovgivning. Safework er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i Kundens besiddelse. Safework er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Safework, og hvor Safeworks produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår. I den udstrækning, hvor Safework måtte blive pålagt produktansvar og overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Safework skadesløs i samme omfang, som Safeworks ansvar er begrænset. Safework kan kun gøres ansvarlig for personskade forvoldt ved de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl eller forsømmelse udvist af Safework.

 

12/ Force Majeure

 • Ingen af parterne kan anses for at have misligholdt sine forpligtelser overfor den anden part, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som den pågældende part ikke har fuld rådighed over, såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende begivenheder, oprør, borgerlige uroligheder, lovlig og ulovlig strejke, lockout, sabotage, brand, naturkatastrofer, forsinkedes leverancer af dele, materialer, hjælpematerialer og ydelser fra underleverandører, transporthindringer, svigtende energiforsyning, klasse- og myndighedskrav, hændelig skade på udstyrets dele og materialer hertil inden levering, mangel på arbejdskraft hos NW Faldsikring eller dets underleverandører, samt forsinkelse eller leveringshindringer som følge af fejlstøbning, kassering af materialer, fabrikationsuheld, driftsforstyrrelser, brand eller andre årsager, som Safework ikke har kunnet afhjælpe med rimelige midler.
 • I sådanne tilfælde kan Safework forlange leveringsdagen udskudt med lige så mange arbejdsdage, som arbejdet er blevet forsinket som følge af de indtrådte omstændigheder.

 

13/ Reklamationer

 • Kunden er forpligtet til straks at reklamere over mangler ved det udførte arbejde, jf. Købelovens reklamationsregler. Hvad angår skjulte fejl og mangler skal der reklameres senest 3 måneder efter Kunden er blevet bekendt hermed. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
 • Afhjælpningsarbejde må ikke udføres af andre end Safework, medmindre andet er aftalt skriftligt. I så fald er Safeworks ansvar for mangler begrænset til det beløb, afhjælpningsarbejdet ville have kostet ved egen udbedring.

 

14/ Tilbageholdelsesret

 • Safework har tilbageholdelsesret i materialer og tilbehør for sine ubetalte tilgodehavender.
 • Har tilbageholdelsen af materialer og tilbehør varet mere end 3 måneder fra den dag, da betalingen skulle være sket, og er retssag til bestridelse af Safeworks krav ikke forinden anlagt, er Safework berettiget til med behørigt skriftligt varsel til kunden at lade dette bortsælge på normal forsvarlig måde.
 • Safework bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af alle påløbne omkostninger og renter er betalt.

 

15/ Værneting

 • Tvister i medfør af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret ved byretten i Herning. Anke af sagen skal ske til Landsretten i Viborg, medmindre Safework skriftligt giver meddelelse om, at det foretrækker et andet værneting.